Мыщхъыдж

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Мыщхъыдж
урбз. Месхохсу

Кординатхэр: 43°23′30.37″ с. ш. 43°33′50.67″ в. д. / 43.391769° с. ш. 43.564075° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 7 км
Псыхъуэм и инагъыр: 30 км²
КъызхэкӀыр: Нартанэтх
И пэр: Нартанэпс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Мыщхъыдж (урбз. Месхохсу) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Нартанэпсым хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 10 хуэдиз мэхъур.