Jump to content

Мывэрыжэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мывэрыжэ
Мывэрыжэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Жьыкъан лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: БзукӀэзэгуэххэр
ЛӀэужъыгъуэ: Мывэрыжэ
Латин цӀэр
Oenanthe hispanica
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 561650
NCBI 358820
Oenanthe hispanica

Мывэрыжэ (лат-бз. Oenanthe hispanica) — жьыкъан лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Ди хэгъуэгухэм куэдрэ ущыхуозэ. Щогъуалъэ бгылъэ щӀыпӀэхэм. Мэлъэтэж. И щыӀэкӀэ-псэукӀэр и лъэпкъэгъухэм хуэдэ къэрэпс.


  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.