Мард

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Мард
урбз. Марта

Кординатхэр: 44°56′55″ с. ш. 39°24′20″ в. д. / 44.948611° с. ш. 39.405556° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 68 км
Псыхъуэм и инагъыр: 726 км²
КъызхэкӀыр: Кхъуэтх
И пэр: Псыжь псыӀэрынэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгей, Краснодар край

Мард е Амард (урбз. Марта) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Краснодар псыӀэрынэм хэлъадэу, Кхъуэтхым къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 68 хуэдиз мэхъур.