ЛъакъуапцӀэплъыфэхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ЛъакъуапцӀэплъыфэхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: ЛъакъуапцӀэплъыфэ
хэкӀыгъуэ
Лъэпкъ: ЛъакъуапцӀэплъыфэ
лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ЛъакъуапцӀэплъыфэхэр
Латин цӀэр
Phoenicopterus
Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174975
NCBI 9216

ЛъакъуапцӀэплъыфэхэр (лат-бз. Phoenicopterus) — лъэкъуапцӀэплъыфэу хъуари къызещӀеубыдэ, лӀэужьыгъуих.

КъызэрыкӀуэ лъакъуапцӀэплъыфэм къинэмыщӀа, адрейхэр Африкэмрэ Америкэмрэ щопсэу.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Лъэпкъыгъуэм лӀэужьыгъуэ хиубыдэхэр:


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.