КӀэмпӀал

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КӀэмпӀал
урбз. Чапал

Кординатхэр: 43°42′58.76″ с. ш. 41°17′34.49″ в. д. / 43.716322° с. ш. 41.292914° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 8 км
Псыхъуэм и инагъыр: 23 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Чафыр
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс

КӀэмпӀал (урбз. Чапал) — Урысейм хэт Къэрэшей-Шэрджэсым и щӀыпӀэм хэж псыщ Чафырым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыщӀож, и кӀыхьагъыр км. 10 хуэдиз мэхъур.