КӀэлъ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КӀэлъ
урбз. Кетль

Кординатхэр: 44°40′10.67″ с. ш. 40°24′15.47″ в. д. / 44.669631° с. ш. 40.404297° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 20 км
Псыхъуэм и инагъыр: 60, 5 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Хуэрзэ/Фарзэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгей, Краснодар край

КӀэлъ (урбз. Кетль) — Урысейм хэт Адыгеймрэ, Краснодар краймрэ я щӀыпӀэм хэж псыщ Хуарзэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 20 хуэдиз мэхъур.