Къуэбэ Тэбэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къуэбэ Тэбэ
урбз. Куба-Таба

Координатхэр: 43°48′55.08″ с. ш. 43°23′47.95″ в. д. / 43.8153° с. ш. 43.396653° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Балъкъыпсрэ Къулъкъужынрэ я тӀуащӀэм
Лъэгагъэр: 672 м

Къуэбэ Тэбэ (урбз. Куба-Таба) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 670 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэр Балъкъыпсрэ Къулъкъужынрэ я тӀуащӀэм хэтщ.