КъуршпцӀащхъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КъуршпцӀащхъуэ
КъуршпцӀащхъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: ПцӀащхъуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъуршпцӀащхъуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъуршпцӀащхъуэ
Латин цӀэр
Ptyonoprogne rupestris
Scopoli, 1769


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 560484
NCBI 317151
Ptyonoprogne rupestris

КъуршпцӀащхъуэ (лат-бз. Ptyonoprogne rupestris) — пцӀащхъуэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТхыцӀащхьэр гъуабжэщ, кӀэ къабзийхэм ӀэпапӀэ хъурейхэр хэсщ, жьэгъумрэ бгъащхьэмрэ хужь-фӀеифэщ, ныбэ щӀагъыр гъуабжэ-щхъуафэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

УащыпэщӀохуэ къырылъэ щӀыпӀэхэм, псом хуэмыдэу зи Ӏуфэхэр мывэ нэпкъ задэу щыт псы ежэххэм, е къуэладжэ жьауэхэм. Щопсэу Къаукъазым, Ипщэ Къазэхъстэным, КъухьэпӀэ Еуропэм и ипщэ бгылъэхэм, Ищхъэрэ-КъухьэпӀэ Африкэм. Мэлъэтэж.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.