Къуанчэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къуанчэ
урбз. Гарнуха

Кординатхэр: 44°04′39.9″ с. ш. 41°05′10.62″ в. д. / 44.07775° с. ш. 41.086283° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 20 км
Псыхъуэм и инагъыр: 53 км²
КъызхэкӀыр: Шолэхъуб
И пэр: Лабэшхуэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс Краснодар край

Къуанчэ (урбз. Гарнуха) — Урысейм хэт Къэрэшей-Шэрджэсымрэ Краснодар краймрэ я щӀыпӀэм хэж псыщ Лабэшхуэ хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 20 хуэдиз мэхъур.