Jump to content

Къаргъэуэгу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къэргъэуэгу
Къаргъэуэгу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэхэр
Лъэпкъ: Къаргъей лъэпкъ
Лъэпкъыгъуэ: Къаргъейхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къэргъэуэгу
Латин цӀэр
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здэгъуэлъхэр
    илъэспсом


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175620
NCBI 100819
Falco tinnunculus alexandri

Къаргъэуэ́гу (лат-бз. Falco tinnunculus) — къэргъей лӀэужьыгъуэ мыинщ, дамэ лъэныкъуэр — см 23-27,5 хъууэ.

Теплъэр гъуэжьыфэщ, кусэ гъуабжэхэр хэсу. Хъум и щхьэр, пщэр щхъуафэщ; тхыцӀэм, дамэхэм яхэс ӀэпапӀэ гъуабжэхэм уэгуфэ къыщӀагъауэ.

Щопсэу мэз пӀащӀэхэм, паркхэм, жыг хадэхэм. Мэлъэтэж.

Щогъуалъхьэ къырхэм, нэпкъ задэхэм, жыгыщхьэхэм (жыг гъуанэхэм), псэуалъэхэм, уеблэмэ шэрыпӀ псэущхьэхэм я гъуэхэм.

ЩыщакӀуэкӀэ къоувыӀэри уэгум деж а зы щӀыпӀэм «зиутхыпщӀу» талайкӀэ итщ. Ӏусыр — дзыгъуэ, бзу, шындырхъуо, гъудэбадзэ. Къаргъэуэгум «зэпымууэ лажьэ дзыгъуэ теуэ» хужаӀэ, апхуэдизу бэуэ къеубыдри.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.