Къазийпсынэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къазийпсынэ
урбз. Казипсила

Кординатхэр: 43°35′57.93″ с. ш. 42°48′07.52″ в. д. / 43.599425° с. ш. 42.802089° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 11.5 км
Псыхъуэм и инагъыр: 29.3 км²
КъыхэжыпӀэр: Къазий и щыгу
И пэр: Тызыл
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Къазийпсынэ (урбз. Казипсила) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Тызылым хэлъадэу, Къазий и щыгум къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 12 хуэдиз мэхъур.