Къадэхъурт

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къадэхъурт
урбз. Кудахурт

Кординатхэр: 43°18′29.09″ с. ш. 43°53′04.28″ в. д. / 43.308081° с. ш. 43.884522° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 6 км
Псыхъуэм и инагъыр: 33 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Лэсчэныпс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Къадэхъурт (урбз. Кудахурт) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Лэсчэныпсым хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 6 хуэдиз мэхъур.