Кощхьаблэ къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Кощхьаблэ къедзыгъуэ
урбз. Кошехабльский район
Кощхьаблэ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Адыгэ Республикэ
Къалэнэхъышъхьэ Кощхьабл
Тхьэмадэ Тхьэркъэхъу Налбий Хьэжрэт и къуэ
Джылэр (2010)
31 030 (5-рей пӀэ)
Инагъыр 606 км²
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 01

Кощхьаблэ къедзыгъуэ (урбз. Кошехабльский район) — Адыгэ Республикэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Кощхьабл къуаджэ.

Джылу дэсыр — мин 31, 030 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 606 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot