ЖьэдзыуэцӀыкӀу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ЖьэдзыуэцӀыкӀу
ЖьэдзыуэцӀыкӀу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Лъэхьэнцэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Жьэдзыуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Жьэдзыуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ЖьэдзыуэцӀыкӀу
Латин цӀэр
Pelecanus occidentalis Linnaeus, 1766


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174685
NCBI 37043

ЖьэдзыуэцӀыкӀу (лат-бз. Pelecanus occidentalis) — жэдзыуэ лъэпкъым и нэхъ цӀыкӀу къуалэбзу.

Теплъэр гъуабжэщ, жьэ къэпыр фӀыцӀэщ. Щопсэу Атлантик океаным и Ӏуфэхэм, нэхъыщхьэу Ипщэ, Ишъхъэрэ Америкэм я гъунэхэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.