Емынэкъуэпс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Емынэкъуэпс
урбз. Кабардинка

Кординатхэр: 43°51′50″ с. ш. 42°42′26.17″ в. д. / 43.863889° с. ш. 42.707269° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 12 км
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Нартсанэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс

Емынэкъуэпс (урбз. Кабардинка) — Урысейм хэт Ставропол крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Нартсанэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыщӀож, и кӀыхьагъыр км. 10 хуэдиз мэхъур.