ЕкӀэпцӀэкъуэшхуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ЕкӀэпцӀэкъуэшхуэ
урбз. Большая Экипцоко
КӀыхьагъыр: 12 км
Псыхъуэм и инагъыр: 53. 9 км²
КъыхэжыпӀэр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Балъкъыпс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

ЕкӀэпцӀэкъуэшхуэ (урбз. Большая Экипцоко) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Балъкъыпсым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 12 хуэдиз мэхъур.