Думэныкъуэпс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Думэныкъуэпс
урбз. Деменюк

Кординатхэр: 43°31′21.71″ с. ш. 44°01′55.25″ в. д. / 43.522697° с. ш. 44.032014° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 30 км
Псыхъуэм и инагъыр: 90 км²
КъыхэжыпӀэр: Думэн и псынащхьэ
И пэр: ДумэныкъуэпсыӀэрышэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Думэныкъуэпс (урбз. Деменюк) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ ДумэныкъуэпсыӀэрышэм хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 10 хуэдиз мэхъур.