Дахъо

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Дахъо
урбз. Дах
Сурэт

Кординатхэр: 44°14′34.1″ с. ш. 40°12′04.57″ в. д. / 44.242806° с. ш. 40.201269° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 27 км
Псыхъуэм и инагъыр: 389 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Щхьэгуащэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгей, Краснодар край

Дахъо (урбз. Дах) — Урысейм хэт Адыгеймрэ Краснодар краймрэ я щӀыпӀэм хэж псыщ Щхьэгуащэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхож, и кӀыхьагъыр км. 27 хуэдиз мэхъур.