Дарииху

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Дарииху
Illustration Onobrychis viciifolia0.jpg
Дариихур, къэкӀыгъэщӀэныгъэ тхылъымкӀэ зэхэхауэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Джылэзэхуэшъа
ХэкӀ: ТӀуанэзэгуэкӀ
ХэкӀыгъуэ: Джэшгъагъэ
Лъэпкъ: Джэш
Лъэпкъыгъуэ: Дарииху
Латин цӀэр
Onobrychis Mill.

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

NCBI 3881

Дарииху (лат-бз.: Onobrychis, ур-бз.: Эспарцет) — удз-къэкӀыгъэ, джэш-лъэпкъым ящыщу.

КъыздэкӀхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Яшъэхэм ящыщу лӀэужьыгъуэу 80 хуэдиз мы Ӏарысу курытымрэ, ипшъэ Еуропэм, Ишъхъэрэ Африкэм, КъуэхьэпӀэ Азиэм къыщокӀхэ. Удз-пабжъу иэ пабжъэ лъахъчу къокӀхэ, банэ куэд япыту.

ЗэрзэфӀэтхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Тхьампэхэр зэпэщылъхурэ гъэч кӀыхьым къыпедзэ, тхьампэжгъеухэр якӀэту. КӀы гъэчым кӀэтыр яужкӀэ банэ мэхъур.

Гъагъэхэр плъыжьу, плъыжьыху, хужьу иэ гъуэжьу щытхэ шъхьамыжъхэм тету. Тхьампэшхуэ гъэчам ипэр дэгъэзеяуэ икӀагъым етӀуанэ тхьампэр кӀэт, зэхуэшъауэ, кӀуэцӀ-нэкӀ ишъу.

Лlэужьыгъуэхэм ящыщ гуэрэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Onobrychis viciifolia
  • Onobrychis montana
  • Onobrychis inermis
  • Onobrychis vulgaris
  • Onobrychis arenaria
  • Onobrychis tomentosa
  • Onobrychis gracilis
  • Onobrychie argentea

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]