Даниэбзэ

Къыздихар Уикипедиэ
Даниэбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: dansk
Къэралхэр: Даниэ, Гренландиэ, Джэрмэн
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 5,7 млн.
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропейхэр
Джэрмэн гупыр
Тхыбзэр: латин (даниэ хьэрыфылъэ)
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: дат 178
ISO 639-1: da
ISO 639-2: dan
ISO 639-3: dan

Даниэбзэ (dansk) — индоеуропейбзэхэм ящыщ, джэрмэн бзэ группэм хэту.

Даниэбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — 5,7 млн. хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Даниэ-м.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

Хьарыфылъэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

Арифметикэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

  • en – зы
  • to – тӏу
  • tre – щы
  • fire – плӏы
  • fem – тху
  • seks – хы
  • syv – блы
  • otte – и
  • ni – бгъу
  • ti – пщӏы

Даниэбзэкlэ Уикипедиэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]