Вэджьэгъуплъ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Вэджьэгъуплъ
Вэджьэгъуплъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Вэдхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Вэджьэгъуплъ
Латин цӀэр
Sylvia mystacea Menetries, 1832

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 563199
NCBI 216217

Вэджьэгъуплъ (лат-бз. Sylvia mystacea) — вэд лъэпкъщ.

Щхьэбгъухэр, натӀэр, щхьэщыгур гъуабжэ-щхъуафэщ, тхыцӀэр щхъуэщ, жьэгъум плъыфэ къыщӀоуэ.

Къаукъазым нэхъыбэу здэщыӀэр къуэкӀыпӀэлъэныкъуэращ, бгылъэхэм тафэхэм. Мэлъэтэж.

Абгъуэр гъурцхэм щещӀ, джэдыкӀэ 4-5-ху ирилъхьу.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.