Бзукусэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бзукусэ
Бзукусэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Вэдхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бзукусэ
Латин цӀэр
Sylvia nisoria Bechstein, 1795

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 563201
NCBI 216220
Cuculus canorus canorus + Sylvia nisoria

Бзукусэ (лат-бз. Sylvia nisoria) — унэбзу хэкӀыгъуэ, вэд лъэпкъщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

И теплъэр щхъуэщ, ныбэщӀагъыр хужьыфэщ, кусэ фӀыцӀэхэм зэпаупщӀу. Адрей и лъэпкъэгъухэм нэхърэ хэпщӀыкӀыу нэхъ пӀащэщ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Ди хэгъуэгум бэуэ уапэщӀэхуэкъым. Щогъуалъхьэ жыг хадэ, чыцэ зэщӀэкӀахэм, паркхэм, мэз лъапэхэм. Щопсэухэр Еуропэм, Къаукъазым, Сыбырым, Курыт Азиэм, нэгъуэщӀ щӀыпӀэхэми.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.