Jump to content

Бзужэркусэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бзужэркусэ
Бзужэркусэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Бзужэрхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бзужэркусэ
Латин цӀэр
Locustella lanceolata Temminck, 1840


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 560839
NCBI 260105
Locustella lanceolata

Бзужэркусэ (лат-бз. Locustella lanceolata) — бзужэр лъэпкъыгъуэщ.

Теплъэр гъуабжафэщ, кусэхэр тхыцӀэм ирикӀуэу, ныбэщӀагъыр тэхущ.

УщыпэщӀохуэ Урысейм и ищхъэрэ къедзыгъуэхэм, Сыбырым, Камчаткэ, Курил хы тӀыгухэм, Хъутейм, Корейм, Японым.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.