Бзугъуабжэ лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бзугъуабжэ лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзугъуабжэ лъэпкъыр
Латин цӀэр
Turdidae Pallas


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179751
NCBI {{{1}}}

Бзугъуабжэ лъэпкъыр (лат-бз. Turdidae) — дунейм и щӀыпӀэ бжыгъэм уащыхуозэ. Унэбзу хэкӀыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Я теплъэкӀэ зэмыфэгъущ. И нэхъыбэм къуалэбзу жьгъейхэщ, е курытщ, г. 10-20 хьэлъагъ яӀэщ. Илъэсым зэ цы япхъыж — шыщхьэӀумрэ фокӀадэмрэ я зэхуакухэм деж.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Нэхъыщхьэу здэщыӀэхэр щӀыгуращ. Ищхъэрэ Къаукъазым бзугъуабжэ лӀэужьыгъуи 7 щопсэу. Зэ гъуэлъхьэгъуэр джэдыкӀи 5-6-щ, зы гъэм тӀо къизыш яхэтщ.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏус нэхъыщхьэр хьэпщхъупщрэ цӀыврэщ, бжыхьэм абы хохьэ къэкӀыгъэ жылэ, мэракӀуэ. А зэманым къэкӀыгъэхэкӀ нэхъ зымышх лӀэужьыгъуэхэри яхэтщ.

Лъэпкъыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Лъэпкъыгъуэ 17-рэ, лъэпкъыгъуэ къуэдзэ 41-рэ, лӀэужьыгъуэ 300-рэзэщӀеубыдэ. Абы щыщ лъэпкъыгъуэхэр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.