Бзугъуабжэгъуэщ лъэпкъыр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бзугъуабжэгъуэщ лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзугъуабжэгъуэщ лъэпкъыр
Латин цӀэр
Bombycillidae Pallas

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178527
NCBI {{{1}}}

Бзугъуабжэгъуэщ лъэпкъыр (лат-бз. Bombycillidae) — унэбзу хэкӀыгъуэм щыщщ.

Лъэпкъым хохьэ лӀэужьыгъуищ, инхэкъым, бжэндэхъум хуэдизынщ, ауэ нэхъ зэхэщӀыхьахэщ, цы Ӏув щабэ ятетщ. Щхьэгуагуэхэщ, кӀагуэхэщ, дамэ Ӏузэхэщ. Я пэхэри кӀэщӀщ, ауэ лъэщхэщ. Нэхъыбэу здэпсэухэр мэз тундрэхэмрэ Тайгамрэщ.

Лъэпкъыгъуэхэмрэ лӀэужьыгъуэхэмрэ[гъэтэрэзын | edit source]

лъэпкъ къуэдзэ бзугъуабжэгъуэщхэр (Bombycillinae)

лъэпкъ къуэдзэ Ptilogonatinae

Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.