БжэнщӀэф лъэпкъыр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
БжэнщӀэф лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэ
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: БжэнщӀэф теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: БжэнщӀэф лъэпкъыр
Латин цӀэр
Caprimulgidae Vigors, 1825

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177958
NCBI 48283

БжэнщӀэф лъэпкъыр (лат-бз. Caprimulgidae) — мы лъэпкъыр зыхыхьэ хэкӀыгъуэм щынэхъыщхьэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Я теплъэкӀэ щхъуэгъуа-бжафэщ; фӀыцӀэ, хужь ӀэпапӀэхэр я кӀэмрэ дамэхэмрэ хэлъу. Я кӀэхэр кӀыхьщ, дамэхэр Ӏузэщ, пэ кӀэщӀхэщ, жьбгъуэхэщ, нэшхуэхэщ, лъэ кӀэщӀхэщ. ЩылъатэкӀэ даущ ирагъэщӀкъым.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щопсэу мэзылъэ щӀыпӀэхэм, къумхэр зи хэщӀапӀэ лӀэужьыгъуи щыӀэщ. Абгъуэ ящӀкъым. Пасэм щыгъуэ бжэнхэм ящхьэщыт гъудэбадзэхэр я жьабгъуэмкӀэ куэду къэзубыд къуалэбзухэр бжэным ящӀэф къафӀэщӀт. Я фӀэщыгъэцӀэри къызтекӀар аращ.

Лъэпкъыгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Лъэпкъ къуэдзэ тӀу мэхъу, ахэр лъэпкъыгъуэ 14-лӀу, лӀэужьыгъуэ 69-рэу гуэшащ.

Лъэпкъ къуэдзэхэмрэ лъэпкъыгъуэхэр:


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.