Бжэндэхъугъуэжь лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бжэндэхъугъуэжь лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бжэндэхъугъуэжь лъэпкъыр
Латин цӀэр
Oriolidae Vigors, 1825


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179653
NCBI {{{1}}}

Бжэндэхъугъуэжь лъэпкъыр лат-бз. Oriolus oriolusунэбзу хэкӀыгъуэм щыщщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

БзухэкӀ жьгъейхэкъым — я кӀыхьагъщ см. 23-30, къашэч г. 100-м нэс. Я пэхэр щхьэм хуэдизу кӀыхьщ, теплъэр хуабжу щӀэращӀэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Нэхъыщхьэу здэпсэухэр субтропикхэращ. Лъэтэжхэкъым, Еуропэмрэ Къаукъазымрэ щыпсэухэм къанэмыщӀауэ. Къырашыр шыри 3-5-щ.

Лъэпкъыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЛъэпкъыгъуитӀ мэхъур, абыхэм лӀэужьыгъуэ 28-рэ къыхэкӀыжу:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.