Бжьыхьэджэд

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Бжьыхьэджэд
Бжьыхьэджэд
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Сыр-сыр лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Сыр-сырхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бжьыхьэджэд
Латин цӀэр
Gallinago media Latham, 1787

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176704
NCBI 114734
Gallinago media

Бжьыхьэджэд (лат-бз. Gallinago media) — щӀупхъым и гъунэгъу дыдэ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

ТхыцӀэр щхъуэ-гъуабжэ фӀыцӀафэщ, ныбэ щӀагъыр хужь-гъуэжьыфэщ, гуабжэ кусэхэр ирикӀуэкӀыу, пэ кӀыхьщ.

ПсэукӀэр[гъэтэрэзын | edit source]

Здэгъуалъхьэр щӀыгум дежщ, къикӀэцӀыр джэдыкӀи 4-щ. Ди щӀыпӀэхэм бжьыхьэджэдыр нэхъыбэрэ щыплъагъунур гъатхэмрэ бжьыхьэмрэщ, къыщылъэтэжкӀэ, е щылъэтэжкӀэ, ауэ Къаукъазым щыгъуалъхьэу орнитологхэм быдэу яхужаӀэкъым.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.