БгъащхъуэкӀэху

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БгъащхъуэкӀэху
БгъащхъуэкӀэху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къэргъей лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Haliaeetus
ЛӀэужъыгъуэ: БгъащхъуэкӀэху
Латин цӀэр
Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    гъэпсом
    щӀымахуэр здырихыр


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175419
NCBI 8969
Haliaeetus albicilla
Haliaeetus albicilla groenlandicus

БгъащхъуэкӀэху (лат-бз. Haliaeetus albicilla) — къашыргъэ лъэпкъым щыщщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ПӀащэщ, и кӀыхьагъыр см. 77-100-м нос, и зы дамэр см. 57-69-рэ, къешэч ч. 6-м щӀигъу, теплъэкӀэ бгъащхъуэм ещхьщ, кӀэр тэхуфэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хамэ къэрал бжыгъэм щыӀэщ. Абгъуэ щещӀ лъагэу Ӏэтауэ жыгыщхьэм, къырым. Нэхъыбэу уащыпэщӀохуэ хы Ӏуфэхэм, хыкъумхэм, псыежэххэм я гъунэгъуу.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏусыр икъукӀэ зэщымыщщ, нэхъыбэу — бдзэжьей, псыбабыщ, къазхэкӀ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.