Бгъащхъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бгъащхуэ
Бгъащхъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
ХэкӀ: Бзухэ
ХэкӀыгъуэ: Falconiformes
Лъэпкъ: Къуаргъэхэ
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэхэ
ЛӀэужъыгъуэ: Бгъащхуэ
Латин цӀэр
Aquila nipalensis Hodgson, 1833


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 558729
NCBI 193005

Бгъащхъуэ (лат-бз. Aquila nipalensis, ур-бз.: Степной орёл) — псэушъхьа, шакӀуэ-бзу, бгъыхэм ящыщ.

Аплъэпкъыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ИкӀыхьагъыр см. 60 - 85, дамэм икӀыхьагъыр см. 51 - 65, ихьалъагъыр кг. 2, 7 - 4, 8 мэхъур. Бгъашъхъуэхэм я бзыхэр хъухэм нэхъри нэхъ ину щытхэ.

Бгъашъхъуэхэм яфэр (илъэсипӀлӀым къыщыкӀэдзауэ) гъуабджэ-кӀыфӀу щыт, шъхьакӀыбым цы плъыжь хэт куэдхэм, дэмашъхьцхэмрэ, дамэм илъэныкъуэцхэмрэ гъуабджэ-кӀыфхэ, якумкӀэ псыфэ хэлъу ирикӀу. Нэм ихъуреягъыр гъуабджэ-гъуэжьыфу щыт, ипэр псыфэ-фӀыцӀэ, лъэбжъанэхэр фӀыцӀэ, лъакъуэхэм фэр гъуэжьу щыт. Япэрей гъэм чырхэм яфэр гъуабджэ-пшэхъуафу щыт, цыхэм гъуэжь хэпхъауэ, дамэ илъэныкъуэцхэр гъуабджу щытхэ, ягъунэхэр гъуэжьу.

Здэпсохэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

УдзыфэкӀэ къыхэгъэкӀар-бгъуэ здашъхэм, шхъуантӀэр-шӀымахуэм здэкуэчхэр

Бгъашъхъуэхэр иипшъэ шӀыпӀэхэм щыӀахэр гъэпсом щыпсэуху щыт, ишъхъэрэмкӀэ щыӀахэр шӀымахуэм мэкуэчхэ. Бын къэздырач лъэныкъуэхэм Сыбырым ипшъэ-къуэкӀыпӀэмрэ ипшъэ-къуэхьапӀэмрэ, Азиэ Курытыр, Хъутэйм икъуэхьапӀэ лъэныкъуэм щыщ, ишъхъэрэ-къуэхьапӀэ, ипшъэ, курыт Африкэр, Индиэр джоуэ хеубыдэ. Бгуъэхэр шӀым, пабжъэхэм, бгъуэнхэм, мэкъу Ӏатэхэм щешъыр, зэзэмызэкӀэ жыгхэм иэ столбэхэм.

ДжэдыкӀэхэр щагъэтылъыр (къуэхьапӀэ лъэныкъуэхэм) - мэлыжьыхьым икӀэхэм, (къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэхэм) - нэкъыгъэм икухэм. ИгъэтӀылъыр джэдыкӀыу 1 - 2, яфэр хужьу, гъуабджэ хэпхъауэ. Махуэ 40 - 45 тес. Чырхэр бгъуэм мэзитӀ хуэдизкӀэ къонэхэ.

Яшхыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Нэхъыбэм зэшъакӀэхэр дзыгъуэхэм, тхьакӀумэкӀыхьхэм, нэхъ макӀыу бзу мы инхэм, блэ, щындырхъуэ амэ...

Статусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Псоушъхьа кӀуэдхэм ящыщ, шӀыпӀэ здэпсоуэ хъуам макӀэ мэхъухэ

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]