Бгъащхъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Бгъащхуэ
Бгъащхъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
ХэкӀ: Бзухэ
ХэкӀыгъуэ: Falconiformes
Лъэпкъ: Къуаргъэхэ
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэхэ
ЛӀэужъыгъуэ: Бгъащхуэ
Латин цӀэр
Aquila nipalensis Hodgson, 1833

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 558729
NCBI 193005

Бгъащхъуэ (лат-бз. Aquila nipalensis, ур-бз.: Степной орёл) — псэушъхьа, шакlуэ-бзу, бгъыхэм ящыщ.

Аплъэпкъыр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Икlыхьагъыр см. 60 - 85, дамэм икlыхьагъыр см. 51 - 65, ихьалъагъыр кг. 2, 7 - 4, 8 мэхъур. Бгъашъхъуэхэм я бзыхэр хъухэм нэхъри нэхъ ину щытхэ.

Бгъашъхъуэхэм яфэр (илъэсипlлlым къыщыкlэдзауэ) гъуабджэ-кlыфlу щыт, шъхьакlыбым цы плъыжь хэт куэдхэм, дэмашъхьцхэмрэ, дамэм илъэныкъуэцхэмрэ гъуабджэ-кlыфхэ, якумкlэ псыфэ хэлъу ирикlу. Нэм ихъуреягъыр гъуабджэ-гъуэжьыфу щыт, ипэр псыфэ-фlыцlэ, лъэбжъанэхэр фlыцlэ, лъакъуэхэм фэр гъуэжьу щыт. Япэрей гъэм чырхэм яфэр гъуабджэ-пшэхъуафу щыт, цыхэм гъуэжь хэпхъауэ, дамэ илъэныкъуэцхэр гъуабджу щытхэ, ягъунэхэр гъуэжьу.

Здэпсохэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Удзыфэкlэ къыхэгъэкlар-бгъуэ здашъхэм, шхъуантlэр-шlымахуэм здэкуэчхэр

Бгъашъхъуэхэр иипшъэ шlыпlэхэм щыlахэр гъэпсом щыпсэуху щыт, ишъхъэрэмкlэ щыlахэр шlымахуэм мэкуэчхэ. Бын къэздырач лъэныкъуэхэм Сыбырым ипшъэ-къуэкlыпlэмрэ ипшъэ-къуэхьапlэмрэ, Азиэ Курытыр, Китайм икъуэхьапlэ лъэныкъуэм щыщ, ишъхъэрэ-къуэхьапlэ, ипшъэ, курыт Африкэр, Индиэр джоуэ хеубыдэ. Бгуъэхэр шlым, пабжъэхэм, бгъуэнхэм, мэкъу lатэхэм щешъыр, зэзэмызэкlэ жыгхэм иэ столбэхэм.

Джэдыкlэхэр щагъэтылъыр (къуэхьапlэ лъэныкъуэхэм) - мэлыжьыхьым икlэхэм, (къуэкlыпlэ лъэныкъуэхэм) - нэкъыгъэм икухэм. Игъэтlылъыр джэдыкlыу 1 - 2, яфэр хужьу, гъуабджэ хэпхъауэ. Махуэ 40 - 45 тес. Чырхэр бгъуэм мэзитl хуэдизкlэ къонэхэ.

Яшхыр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Нэхъыбэм зэшъакlэхэр дзыгъуэхэм, тхьакlумэкlыхьхэм, нэхъ макlыу бзу мы инхэм, блэ, щындырхъуэ амэ...

Статусыр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Псоушъхьа кlуэдхэм ящыщ, шlыпlэ здэпсоуэ хъуам макlэ мэхъухэ

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]