Аргъеикъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Аргъеикъуэ
урбз. Аргаюко

Кординатхэр: 43°34′00.84″ с. ш. 43°18′40.98″ в. д. / 43.5669° с. ш. 43.311383° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 16 км
Псыхъуэм и инагъыр: 27. 7 км²
И пэр: Бахъсэн
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Аргъеикъуэ (урбз. Аргаюко) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Бахъсэным хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 16 хуэдиз мэхъур.