АмкӀыщ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
АмкӀыщ
АмкӀыщ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Бзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзухэр
Лъэпкъ: ЦӀыжьдадэхэр
Лъэпкъыгъуэ: АмкӀыщхэр
ЛӀэужъыгъуэ: АмкӀыщ
Латин цӀэр
Lophophanes cristatus Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
Здэпсэу щӀыпӀэхэр

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 560873
NCBI 156565

АмкӀы́щ (лат-бз. Lophophanes cristatus) — цӀыжьдадэ лъэпкъщ. Щопсэу Еуропэмрэ Къаукъазымрэ я мэзхэм. ЩӀымахуэм зыщӀыпӀи лъэтэжкъым. Абгъуэ нэхъыщхьэу здищӀыр псей, уэздыгъей жыг гъуанэхэращ. Адрей цӀыжьдадэ лӀэужьыгъэхэм къагуэкӀыу и пщэм кусэ фӀыцӀэхэр хэлъщ, хулъэ щӀагъым гъуэжьыфэ къыщӀоуэ. И Ӏусым хохьэ псей уэздыгъей жыг жылэхэр, хьэпщхупщхэр.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.