Алэрикъуэдэх

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Алэрикъуэдэх
ур-бз. Теснина

Кординатхэр: 44°12′20.74″ с. ш. 41°12′08.51″ в. д. / 44.205761° с. ш. 41.202364° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 19 км
Псыхъуэм и инагъыр: 62 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Джэджэн
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Алэрикъуэдэх (ур-бз. Теснина) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Джэджэным хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 20 хуэдиз мэхъур.