Агуй-Шапсыгъ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къуажэ
Агуй-Шапсыгъ
Къэрал Урысей
Федерациэм и субъект Краснодар Къэрал
Муниципал къедзыгъуэ ТӀуапсы къедзыгъуэ
Кординатхэр Кординатхэр: 44°11′01″ с. ш. 39°04′19″ в. д. / 44.183611° с. ш. 39.071944° в. д. (G) (Я)44°11′01″ с. ш. 39°04′19″ в. д. / 44.183611° с. ш. 39.071944° в. д. (G) (Я)
Лъэпкъхэр адыгэхэр, урысхэр
динхэр муслымхэр , чылыстэнхэр
Зэманыгъуэр UTC+3
Почтэ индексыр 352 816
Автом и кодыр 23, 93, 123
ОКАТО 03 255 802 008
Агуй-Шапсыгъ (Урысей)
Агуй-Шапсыгъ (Краснодар щӀыгу)

Агуй-ШапсыгъТӀуапсы къедзыгъуэм хэт Нэбыгъу къуажэ тӀысыпӀэм хыхьэ хьэблэ.

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къуажэр Агуае псым и къуэм дэтщ, Ӏуащхьэ Куэлъыхъуэ и лъабжьэм деж. ТӀуапсы къалэ нэс километрэу 14 дэлъщ.

Агуй-Шапсыгъ къуажэр, иджы зи щӀыналъэ къинэжа адыгэ лъэпкъым и зы лъэпкъыгъуэ шапсыгъхэм я тӀысыпӀэ нэхъ ин къэнэжахэм ящыщ зыщ.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЩӀыпӀэм ита шапсыгъэ хьэблэр зэуэ нэужым Тыркум Ӏэпхъуауэ щтащ. 1872 гъэм абы и пӀэм деж яухуауэ щтащ къуажэ цӀыкӀу Карповкэ.

1935 гъэм къуажэм и цӀэр яхъуэжащ КуйбышевкэкӀэ.

1993 гъэм, гъэтхапэм и 1-м, къуажэм и цӀэр Агуй-ШапсыгъкӀэ яхъуэжащ, шапсыгъэ дэсхэм я цӀэкӀэ.

Жылэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

1905 гъэм къуажэм адыгэ лъапсэу 60 дэтащ.

1989 гъэм къуажэм цӀыхуу 1649 дэсащ. Ахэм ящыщу адыгэхэр — 1 407, урысхэр — 203 икӀи нэмыщӀхэр.

1999 гъэм цӀыху дэсыр 1722 нэс хэхъуащ.

2010 гъэм зэрабжамкӀэ къуажэм цӀыхуу 1 940 дэсщ[1].

ЛъэкъуацӀэу дэсхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Гулъытэгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]