Агуй-Шапсыгъ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къуажэ
Агуй-Шапсыгъ
Къэрал Урысей
Федерациэм и субъект Краснодар Къэрал
Муниципал къедзыгъуэ ТIуапсы къедзыгъуэ
Кординатхэр Кординатхэр: 44°11′01″ с. ш. 39°04′19″ в. д. / 44.183611° с. ш. 39.071944° в. д. (G) (Я)44°11′01″ с. ш. 39°04′19″ в. д. / 44.183611° с. ш. 39.071944° в. д. (G) (Я)
Лъэпкъхэр адыгэхэр, урысхэр
динхэр муслымхэр Islam symbol plane2 green.png, чылыстэнхэр
Зэманыгъуэр UTC+3
Почтэ индексыр 352 816
Автом и кодыр 23, 93, 123
ОКАТО 03 255 802 008
Агуй-Шапсыгъ (Урысей)
Red pog.png
Агуй-Шапсыгъ (Краснодар щIыгу)
Red pog.png

Агуй-ШапсыгъТIуапсы къедзыгъуэм хэт Нэбыгъу къуажэ тIысыпIэм хыхьэ хьэблэ.

Хэкумэтх[гъэтэрэзын | edit source]

Къуажэр Агуае псым и къуэм дэтщ, Iуащхьэ Куэлъыхъуэ и лъабжьэм деж. ТӀуапсы къалэ нэс километрэу 14 дэлъщ.

Агуй-Шапсыгъ къуажэр, иджы зи щIыналъэ къинэжа адыгэ лъэпкъым и зы лъэпкъыгъуэ шапсыгъхэм я тIысыпIэ нэхъ ин къэнэжахэм ящыщ зыщ.

Тхыдэ[гъэтэрэзын | edit source]

ЩIыпIэм ита шапсыгъэ хьэблэр зэуэ нэужым Тыркум Iэпхъуауэ щтащ. 1872 гъэм абы и пIэм деж яухуауэ щтащ къуажэ цIыкIу Карповкэ.

1935 гъэм къуажэм и цIэр яхъуэжащ КуйбышевкэкIэ.

1993 гъэм, гъэтхапэм и 1-м, къуажэм и цIэр Агуй-ШапсыгъкIэ яхъуэжащ, шапсыгъэ дэсхэм я цIэкIэ.

Жылэ[гъэтэрэзын | edit source]

1905 гъэм къуажэм адыгэ лъапсэу 60 дэтащ.

1989 гъэм къуажэм цIыхуу 1649 дэсащ. Ахэм ящыщу адыгэхэр — 1 407, урысхэр — 203 икIи нэмыщIхэр.

1999 гъэм цIыху дэсыр 1722 нэс хэхъуащ.

2010 гъэм зэрабжамкIэ къуажэм цIыхуу 1 940 дэсщ[1].

ЛъэкъуацIэу дэсхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Гулъытэгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]