Ӏуфэджэд

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ӏуфэджэд
Ӏуфэджэд
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Сыр-сыр лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Ӏуфэджэдхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Ӏуфэджэд
Латин цӀэр
Actitis hypoleucos
(Lennaeus, 1758)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176613
NCBI 320702
Actitis hypoleucos

Ӏуфэджэд (лат-бз. Actitis hypoleucos) — сыр-сыр лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И инагъкӀэ курытщ. ТхыцӀащхьэр гъуабжафэщ, кусэ бгъузэхэр къыхэщу. Ныбэ щӀагъыр хужьщ, хулъэбгъухэм фӀыцӀафэ ящӀэтщ; пщэмрэ хулъащхьэмрэ кусэ Ӏузэ фӀыцӀафэхэр ирокӀуэкӀ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ищхъэрэ хэку бжыгъэм щопсэу, псыхъуэхэм, хыкъум Ӏуфэхэм. Къаукъазым къолъатэ мэлыжьыхьым ипэхэм, къыщрещ, щӀыӀэм къыригъэзыхункӀи зыщеӀэжьэ.

И бжьыгъэкӀэ куэдкъым.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.