Ӏуфэбзу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Ӏуфэбзу
Ӏуфэбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Сыр-сыр лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Tringa
ЛӀэужъыгъуэ: Ӏуфэбзу
Латин цӀэр
Tringa stagnatilis
(Bechstein, 1803)

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176633
NCBI 322584
Tringa stagnatilis

Ӏуфэбзу (лат-бз. Tringa stagnatilis) — сыр-сыр лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

ӀуфэджэдцӀыкӀум нэхърэ мащӀэу нэхъ инщ, и теплъэри нэхъ зэхэдзащ, гъуабжэ-щхъуэ ӀэпапӀэхэр къебэкӀыу, бгъэр ныбэщӀагъым нэсу хужьщ, ӀэпапӀэхэр къыреху.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щогъуалъхьэ Ӏуфэджэдхэм уащыпэщӀэхуэ щӀыпӀэхэм, и бжыгъэкӀи нэхъыбэщ. Мэлъэтэж.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.