Ӏуфэбзу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ӏуфэбзу
Ӏуфэбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Сыр-сыр лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Tringa
ЛӀэужъыгъуэ: Ӏуфэбзу
Латин цӀэр
Tringa stagnatilis
(Bechstein, 1803)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176633
NCBI 322584
Tringa stagnatilis

Ӏуфэбзу (лат-бз. Tringa stagnatilis) — сыр-сыр лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ӀуфэджэдцӀыкӀум нэхърэ мащӀэу нэхъ инщ, и теплъэри нэхъ зэхэдзащ, гъуабжэ-щхъуэ ӀэпапӀэхэр къебэкӀыу, бгъэр ныбэщӀагъым нэсу хужьщ, ӀэпапӀэхэр къыреху.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щогъуалъхьэ Ӏуфэджэдхэм уащыпэщӀэхуэ щӀыпӀэхэм, и бжыгъэкӀи нэхъыбэщ. Мэлъэтэж.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.