Ӏуашъхьитху хьэблэхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Ӏуашъхьитху хьэблэхэр (ур-бз.: Кавказские Минеральные Воды) — Урысейм иӀыгъ Ставропол къэралым и зы лъэныкъуэ. Ставропол джабэхэмрэ Къаукъз Къушъхьахэм я ишъхъэрэ лъэныкъуэм дэтхэ.

Ӏуашъхьитху хьэблэхэр япэреуэ Псыхуабэрэ Нартсанэрэ къызхэкӀар, зыгъэпсэхугъэ-къалэхэу хуэду яужым Есэнкыт, ПсыхуабэцӀыкӀу, Гумкъалэ джоуэ хэхьэхэ, абым пэмыкӀыу Къэрэшей-Шэрджэсым и КъэрэшейцӀыкӀу куеймрэ Прикубанскэ куеймрэ ящыщ хеубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрми и Дзэлыкъуэ куейм щыщ. Апхуэдэм зэрыхъумкӀэ Ставропол къэралым 58 % абы и шӀыпӀэм иӀыгъ, Къэрэшей-Шэрджэсым - 33 %, Къэбэрдей-Балъкъэрым - 9 %.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]