ЩӀымахуэбзу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ЩӀымахуэбзу
ЩӀымахуэбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Уэгунэбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Удзхуэусэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ЩӀымахуэбзу
Латин цӀэр
Melanocorypha yeltoniensis
(Forster, 1767)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 561042
NCBI {{{1}}}
Melanocorypha yeltoniensis

ЩӀымахуэбзу (лат-бз. Melanocorypha yeltoniensis) — уэгунэбзу лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И теплъэр зэфэзэщу фӀыцӀэщ, лъэдийхэри апхуэдэщ, пэр щхъуафэщ. Анэм и теплъэр гъуабжэщ, кусэ куэд хэлъу, ныбэ щӀагъыр хужьщ.

Здэпсэур[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЩӀымахуэбзухэр Индылыпэм и Ӏэгъуэблагъуэхэмрэ Къазахъстэнымрэ я деж хъунгъалӀэ къызэбэкӀ губгъуэхэм, уэгъупӀэ ныкъуэхэм я нэмыщӀ зыщӀыпӀи щыгъуалъхьэкъым, нэмыщӀ хэкухэм уащӀыӀущӀэр ди деж зэзэмызэ щилъэтыкӀкӀэщ. Ищхъэрэ Къаукъазым къыщылъатэр щӀымахуэ щӀыӀэхэращ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.