Шаблон:Infobox former country

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
{{{цӀэр}}}
{{{зэрзэджэр}}}

{{{статусыр}}}
{{{щыхалъхьар}}} — {{{щыкӀуэдар}}}

{{{щыхалъхьар2}}} — {{{щыкӀуэдар2}}} {{{щыхалъхьар3}}} — {{{щыкӀуэдар3}}}

Нып Дэмыгъэ
Гоуидзэ
{{{гоуидзэ}}}
Къэрал уэрэд
{{{къэрал уэрэд}}}
[[File:{{{шӀыпӀэтхыпхъэ}}}|270px]]
Къалэнэхъышъхьэ {{{къалэнэхъышъхьэ}}}
Къалэ нэхъ инхэр {{{къалэхэр}}}
Бзэ(хэр) {{{бзэ}}}
Дин {{{дин}}}
Ахъчэ зекӀуар {{{валутэ}}}
{{{дэӀэпыкъуэгъу_параметыр}}} {{{параметырым_хэтыр}}}
И шӀыпӀэр {{{и_шӀыпӀэр}}}
Джылэр {{{джылэр}}}
ӀэнатӀэм и хабзэр {{{ӀэнатӀэм_и_хабзэр}}}
Лъэпкъ {{{лъэпкъ}}}
{{{тхьэмадэхэм_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ1_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ1}}}
{{{тхьэмадэ2_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ2_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ2}}}
{{{тхьэмадэ3_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ3_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ3}}}
{{{тхьэмадэ4_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ4_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ4}}}
{{{тхьэмадэ5_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ5_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ5}}}
{{{тхьэмадэ6_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ6_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ6}}}
{{{тхьэмадэ7_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ7_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ7}}}
{{{тхьэмадэ8_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ8_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ8}}}
{{{тхьэмадэ9_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ9_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ9}}}
{{{тхьэмадэ10_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ10_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ10}}}
{{{тхьэмадэ11_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ11_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ11}}}
{{{тхьэмадэ12_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ12_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ12}}}
{{{тхьэмадэ13_я_пӀэр}}}
 - {{{тхьэмадэ13_и_гъэ}}} {{{тхьэмадэ13}}}
{{{дэӀэпыкъуэгъу_параметыр1}}} {{{параметыр1_хэтыр}}}
{{{дэӀэпыкъуэгъу_параметыр2}}} {{{параметыр2_хэтыр}}}
Тхыдэ
 -  {{{Гъэ1}}} {{{ЗэфӀэувэныгъэ1}}}
 -  {{{Гъэ2}}} {{{ЗэфӀэувэныгъэ2}}}
 -  {{{Гъэ3}}} {{{ЗэфӀэувэныгъэ3}}}
 -  {{{Гъэ4}}} {{{ЗэфӀэувэныгъэ4}}}
 -  {{{Гъэ5}}} {{{ЗэфӀэувэныгъэ5}}}
 -  {{{Гъэ6}}} {{{ЗэфӀэувэныгъэ6}}}
 -  {{{Гъэ7}}} {{{ЗэфӀэувэныгъэ7}}}
 -  {{{Гъэ8}}} {{{ЗэфӀэувэныгъэ8}}}
 -  {{{Гъэ9}}} {{{ЗэфӀэувэныгъэ9}}}
 -  {{{Гъэ10}}} {{{ЗэфӀэувэныгъэ10}}}
 -  {{{Гъэ11}}} {{{ЗэфӀэувэныгъэ11}}}
Лъэужрытыгъэр
[[{{{ипэ}}}]]
[[{{{и1}}}]]
[[{{{и2}}}]]
[[{{{и3}}}]]
[[{{{и4}}}]]
[[{{{и5}}}]]
[[{{{и6}}}]]
[[{{{и7}}}]]
[[{{{я1}}}]]
[[{{{я2}}}]]
[[{{{я3}}}]]
[[{{{я4}}}]]

[[{{{я5}}}]]
[[{{{я6}}}]]
[[{{{я7}}}]]

{{{тепсалъ}}}
Документациэ Документациэ

Гу лъытэ! Мы шаблоныр зытегъэпсыхьар къэрал щымыӀэжь къуэдейхэм я тхыгъэхэм къэгъэсэбэпын. Сыт къэмыхъуами тхыгъэ иджырей къэралхэм ятепсалъыхьхэм йомыгъэувэ — абыхэм шъхьэкӀэ шаблон {{Country}} щыӀэ.

{{Infobox former country
|цӀэр             =
|зэрзэджэр          =
|статусыр           =
|къэрал уэрэд         =
|нып             =
|ныпым_тепсалъыхь       = 
|дэмыгъэ           =
|дэмыгъэм_тепсалъыхь     = 
|шӀыпӀэтхыпхъэ        =
|инагъыр           =
|псалъэкӀэтхэ         =
|type_before         = 
|p1              =
|flag_p1           =
|p2              =
|flag_p2           =
|p3              =
|flag_p3           =
|p4              =
|flag_p4           =
|щыхалъхьар          =
|щыкӀуэдар          =
|type_after          = 
|s1              =
|flag_s1           =
|s2              =
|flag_s2           =
|s3              =
|flag_s3           =
|s4              =
|flag_s4           =
|гоуидзэ           =
|къалэнэхъышъхьэ       =
|къалэхэр           =
|бзэ             =
|валутэ            =
|дэӀэпыкъуэгъу_параметыр   =
|параметырым_хэтыр      =
|шӀыпӀэр           =
|джылэр            =
|ӀэнатӀэм_и_хабзэр      =
|лъэпкъ            =
|тхьэмадэхэм_я_пӀэр      = 
|тхьэмадэ1          = 
|тхьэмадэ1_и_гъэ       = 
|тхьэмадэ2_я_пӀэр       = <!--Лъэужырыт тхьэмадэм и ӀэнатӀэпӀэр зэрихъуэкӀыу щытмэ къыщагъэсэбэпыр-->
|тхьэмадэ2          = 
|тхьэмадэ2_и_гъэ       = 
|тхьэмадэ3_я_пӀэр       = 
|тхьэмадэ3          = 
|тхьэмадэ3_и_гъэ       = 
|тхьэмадэ4_я_пӀэр       = 
|тхьэмадэ4          = 
|тхьэмадэ4_и_гъэ       = 
|тхьэмадэ5_я_пӀэр       = 
|тхьэмадэ5          = 
|тхьэмадэ5_и_гъэ       = 
|тхьэмадэ6_я_пӀэр       = 
|тхьэмадэ6          = 
|тхьэмадэ6_и_гъэ       = 
|дин             =
|дэӀэпыкъуэгъу_параметыр1   =
|параметыр1_хэтыр       =
|ЗэфӀэувэныгъэ1        =
|Махуэ1            =
|Гъэ1             =
|ЗэфӀэувэныгъэ2        =
|Махуэ2            =
|Гъэ2             =
|ЗэфӀэувэныгъэ3        =
|Махуэ3            =
|Гъэ3             =
|ЗэфӀэувэныгъэ4        =
|Махуэ4            =
|Гъэ4             =
|ЗэфӀэувэныгъэ5        =
|Махуэ5            =
|Гъэ5             =
|ЗэфӀэувэныгъэ6        =
|Махуэ6            =
|Гъэ6             =
|ЗэфӀэувэныгъэ7        =
|Махуэ7            =
|Ггъэ7            =
|ЗэфӀэувэныгъэ8        =
|Махуэ8            =
|Гъэ8             =
|ЗэфӀэувэныгъэ9        =
|Махуэ9            =
|Гъэ9             =
|ЗэфӀэувэныгъэ10       =
|Махуэ10           =
|Гъэ10            =
|ЗэфӀэувэныгъэ11       =
|Махуэ11           =
|Гъэ11            =
|дэӀэпыкъуэгъу_параметыр2   =
|параметыр2_хэтыр       =
|ипэ             =
|и1              =
|и2              =
|и3              =
|и4              =
|и5              =
|и6              =
|и7              =
|яуж             =
|я1              =
|я2              =
|я3              =
|я4              =
|я5              =
|я6              =
|я7              =
|тепсалъ           =
}}