Jump to content

Гоуидзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Гоуидзэ (лат-бз. muttum)[1][2][3] — псалъэ ерэ кӀэщӀ псалъэуха къэралым и жылэм и мурадхэр къэзыгъэлъагъуэ. И нэхъыбэм гоуидзэр къэрал дэмыгъэм тетхауэ тетщ. Гоуидзэр сытхуэдэ бзэкӀи птхы хъунущ, абы къыхэкӀыу дыгъэкъухьэпӀэ къэралхэм я гоуидзэхэр и нэхъыбапӀэм латиныбзэкӀэ ятх. Гоуидзэу иджыри пщӀы хъунущ слоган ерэ зэгуэр зэрыпсэу щӀыкӀэ.

Гералдикэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Япэу гоуидзэкӀэ зэджэу щтар дэмыгъэ фигурэхэращ, ахэр къэрал гералдикэм игъусэу кърахьэкӀхэт пщӀэшхуэ зиӀэу къэхъуа гуэрым и фэеплъу.

Иджрей зэманым гоуидзэкӀэ зэджэр псалъэуха кӀэщӀщ, къэрал дэмыгъэм зэгуэркӀэ епхыха Ӏам.

Гоуидзэр дэмыгъэм и щхьэкӀэм ерэ и щӀагъым кӀэщӀатхэ.

Гулъытэгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]