Jump to content

Хъутейбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Хъутыбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: 中文, 汉语
Къэралхэр: Джылэ Республикэ Хъутей, Хъутей Республикэ, Гонконг, Сингапур
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 1,3 млрд
Рейтингыр: 1
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Син-тибетхэр
Тхыбзэр: хъутей дэмыгъэ тхыгъэ
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: zh
ISO 639-2: chi (B); zho (T)
ISO 639-3: zho

Хъутеибзэ (中文, 汉语) — син-тибетхэм ящыщ бзэ хэту.

Хъутыбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — 1,3 млрд хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Джылэ Республикэ Хъутей, Хъутей Республикэ, Гонконг, Сингапур.

Тхыбзэр зэрщыт — хъутей дэмыгъэ тхыбзэ.