Jump to content

Хъунгъар

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Хъунгъар
Хъунгъар
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Джэд теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мэзджэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Хъунгъархэр
ЛӀэужъыгъуэ: Хъунгъар
Латин цӀэр
Tetrao urogallus
(Linnaeus, 1758)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 553893
NCBI 100830

Хъунгъар (лат-бз. Tetrao urogallus) — мэзджэд лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Джэд хэкӀыгъуэм и нэхъ пӀащэхэм ящыщщ, тхьэджэдым хуэдизщ. Хъухэм я щхьэщыгур, пщэр, тхыцӀэр щхъуафэщ, фӀыцӀафи яхэлъу, дамэхэр гъуабжэщ, хулъащхьэр фӀыцӀэщ, жьэгъум ӀэпапӀэ хужь хэсщ. Анэхэм я теплъэр гъуэжь-гъуабжэ кусэу зэхэлъщ.

Къаукъазым щыӀэкъым, Урысейм и ищхьэрэ уэздыгъей, псей мэзхэм къэнэмыщӀауэ, къухьэпӀэ къэралхэми щопсэу, лъэтэжкъым.


  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.