Тэн

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Тэн
Сурэт
КӀыхьагъыр: 1870 км
Псыхъуэм и инагъыр: 422 000 км²
Хэкур: Урысей
ГВР: 05010100312107000000014
ЩӀыпӀэтхыпхъэ

Тэн (ал-бз.: Τάναις; урым-бз.: Tanais; урбз. Дон) — Урысейм и Еуропей лъэныкъуэм ежэх псы. И инагъымкӀэ Еуропэм Индылым, Днепырым, Дунайм, Камамрэ джоуэ ныхъ цӀыкӀу, и кӀыхьэгъыр км. 1, 870.

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тэн къызхэж псынэр Урыс курыт джабэхэм къыкӀожыр. Тэн и псыхъуэр губгъуэхэм ежэх псыхэм ям хуэду зэхэт, бгъуэуэ щыту, и пэмкӀэ и бгъуагъыр км. 12-15-м носы. Къалэ Калач-на-Дону иде и псыхъуэр зэв яшъыр Урыс курыт джабэхэмрэ Индыл пэщылъ джабэхэмрэ.

И лъэныкъуитӀхэр адрей псы а шӀыпӀэм щыщу хъуам хуэду зэхуэмыдизу щытхэ. Ижьыгъурабгъу лъэныкъуэр лъагу докӀуэй, сэмырабгъур лъахъчу щыт. Псыхъуэр зэкӀэлъыпыту, гъэчауэ макӀуэр.

Тэн ипэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тэн ипэр Хы МыутӀэм и Таганрог хыжэра. Тэнкъалэ идеж къыщыкӀэдзауэ псы бжыгъу зэхэжын кӀедзэ Таганрог хыжэ нэс.

Къалэ Ӏутхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

 • Новомосковск
 • Епифан
 • Данков
 • Лебедян
 • Задонск
 • Семилуки
 • Воронеж
 • Нововоронеж
 • Лиски
 • Павловск
 • Серафимович
 • Калач-на-Дону
 • Волгодонск
 • Цимланск
 • Константиновск
 • Аксай
 • Тэнкъалэ
 • Ӏузэв

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

КъэӀуэтэгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]