Jump to content

Тхьаджэд

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Тхьэджэд
Тхьаджэд
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
ХэкӀ: Бзухэ
ХэкӀыгъуэ: Джэдсурэтхэ
Лъэпкъ: Мэзджэдхэ
Лъэпкъ къуэдзэ: Тхьэджэдхэ
Латин цӀэр
Meleagridinae G.R. Gray, 1840
И щӀыпӀэр
сурэт
Тхьэджэдхэм я шӀыналъэр


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

NCBI {{{1}}}
Meleagris gallopavo

Тхьаджэд, Гуэгуш (лат-бз.: Meleagridinae; ур-бз.: Индейка) — мэз-джэд лъэпӀкъцӀыкӀуипӀлӀым я зы, джэд лъэпӀкъым ящыщ бзухэм. Езы тхьаджэдхэмрэ, бзушхуитӀ Америкэм имэзхэм щыпсоухэмрэ хеубыдэ. ШӀыпӀэ здэпсохэр: курытхэмрэ, къуэкӀыпӀэ штатхэмрэ АШЗ-м къыщыкӀэдзауэ ипшъэмкӀэ Гуатемала нэгъунэ

Сурэтыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Яшъхьамрэ пшъэм игупэмрэ къуиуэ щыт, фэр хуэбэга хуэду къэлэлэху ипэмрэ итэмакъымрэ идежь.

Ибгъэм тет цы гуэрэхэр зэрызу, кӀыхьу, быду щытхэ, Идамэм тет цы ещану кӀуэр адрей дамэцхэм нэхъри нэхъри нэхъ кӀыхь. КӀапэм цы 18 хэт, къиӀатыфу, зэгуихыфху.

Здэпсохэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тхьаджэд мы Ӏарысэу здэпсохэр Ишъхъэрэ Америкэм, Миссурирэ Миссисипирэ я псыхъуэ мэзхэм, щыпсохэр я инэгъымкӀэ ирагъэхьчкъым адрейхэм (тхьаджэдыхъухэр кг 8 носыр).

Нэшхуэ тхьаджэдыр (Meleagridinae ocellata) здэпсор Курыт Америкэм

КлассымкӀэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЯпэкӀэ бзу Ӏазэгъуэхэм тхьаджэдхэр лъэпӀкъ хуиту къыхагъэкӀт адрей бзухэм Meleagridae. Абы бэмыкӀыу езы тхьаджэдхэр щыуэ зэхагъэкӀт лъэпӀкъцӀыкӀу.

Иджыпсту тхьаджэдхэр лъэпӀкъцӀыкӀуипӀлӀым я зыуэ ялъытэ, мэз-джэд бзухэм ящыщу. Абы хэтхэр:

  • M. gallopavo - езы тхьаджэд
  • M. ocellata - нэшхуэ тхьаджэд

Унагъуэ, Ӏарысэ тхьаджэдхэр къызхагъэкӀахэр M. gallopavo-хэра