Тхьаджэд

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Тхьэджэд
Тхьаджэд
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
ХэкӀ: Бзухэ
ХэкӀыгъуэ: Джэдсурэтхэ
Лъэпкъ: Мэзджэдхэ
Лъэпкъ къуэдзэ: Тхьэджэдхэ
Латин цӀэр
Meleagridinae G.R. Gray, 1840
И щӀыпӀэр
сурэт
Тхьэджэдхэм я шlыналъэр

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

NCBI {{{1}}}
Meleagris gallopavo

Тхьаджэд, Гуэгуш (лат-бз.: Meleagridinae; ур-бз.: Индейка) — мэз-джэд лъэпlкъцlыкlуипlлlым я зы, джэд лъэпlкъым ящыщ бзухэм. Езы тхьаджэдхэмрэ, бзушхуитl Америкэм имэзхэм щыпсоухэмрэ хеубыдэ. Шlыпlэ здэпсохэр: курытхэмрэ, къуэкlыпlэ штатхэмрэ АШЗ-м къыщыкlэдзауэ ипшъэмкlэ Гуатемала нэгъунэ

Сурэтыр[гъэтэрэзын | edit source]

Яшъхьамрэ пшъэм игупэмрэ къуиуэ щыт, фэр хуэбэга хуэду къэлэлэху ипэмрэ итэмакъымрэ идежь.

Ибгъэм тет цы гуэрэхэр зэрызу, кlыхьу, быду щытхэ, Идамэм тет цы ещану кlуэр адрей дамэцхэм нэхъри нэхъри нэхъ кlыхь. Кlапэм цы 18 хэт, къиlатыфу, зэгуихыфху.

Здэпсохэр[гъэтэрэзын | edit source]

Тхьаджэд мы lарысэу здэпсохэр Ишъхъэрэ Америкэм, Миссурирэ Миссисипирэ я псыхъуэ мэзхэм, щыпсохэр я инэгъымкlэ ирагъэхьчкъым адрейхэм (тхьаджэдыхъухэр кг 8 носыр).

Нэшхуэ тхьаджэдыр (Meleagridinae ocellata) здэпсор Курыт Америкэм

Классымкlэ[гъэтэрэзын | edit source]

Япэкlэ бзу lазэгъуэхэм тхьаджэдхэр лъэпlкъ хуиту къыхагъэкlт адрей бзухэм Meleagridae. Абы бэмыкlыу езы тхьаджэдхэр щыуэ зэхагъэкlт лъэпlкъцlыкlу.

Иджыпсту тхьаджэдхэр лъэпlкъцlыкlуипlлlым я зыуэ ялъытэ, мэз-джэд бзухэм ящыщу. Абы хэтхэр:

  • M. gallopavo - езы тхьаджэд
  • M. ocellata - нэшхуэ тхьаджэд

Унагъуэ, lарысэ тхьаджэдхэр къызхагъэкlахэр M. gallopavo-хэра