Jump to content

Темэнбзу хэкӀыгъуэ къуэдзэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Темэнбзу хэкӀыгъуэ къуэдзэр
Темэнбзу хэкӀыгъуэ къуэдзэр
Pluvialis apricaria
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэ
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Темэнбзу хэкӀыгъуэ
къуэдзэр
Латин цӀэр
Charadrii


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176446
NCBI {{{1}}}

Темэнбзу хэкӀыгъуэ къуэдзэр (лат-бз. Charadrii) — Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэм щыщ къуэдзэщ.

ЗэщӀеубыдэ лъэпкъ бжыгъэр. Я теплъэкӀэ куэду зэщхьэщыкӀ (нэхъ цӀыкӀум г.20, нэхъ пӀащэм ч. 1 къешэч). ЛӀэужьыгъуэм я нэхъыбэр псы Ӏуфэхэм щопсэу.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ХэкӀыгъуэ къуэдзэм лъэпкъих зэщӀеубыдэ, ахэр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.