Стоккснес

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Стоккснес къуапэр

Стоккснес (исл.-бз. Stokksnes) — Ислэндым и ипшэ-къуэкIыпIэмкIэ щыIэ къуапэ. Къуапэм пэмыжыжэу иIэщ фиорд Хорнафиордюр, абы и Iуфэм Iусщ къуапэм и нэхъу пэгъунэгъу дыдэ къалэ — Хёбн

ЩIыIэ зауэ лъэхъэнэм щыгъуэ къуапэм деж 1955 гъэм тращIыхьауэ щтащ американэ зауэ базэ, сэлэту 200 тесхэу. Иджырей зэманым ар ящIыжащ радиолокационнэ станциэ «Расиаурстобнюн». Къуапэм деж тетщ къаблэнэ.


Кординатхэр: 64°15′00″ с. ш. 15°13′00″ з. д. / 64.25° с. ш. 15.216667° з. д. (G)