Стоккснес

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Стоккснес къуапэр

Стоккснес (исл.-бз. Stokksnes) — Ислэндым и ипшэ-къуэкӀыпӀэмкӀэ щыӀэ къуапэ. Къуапэм пэмыжыжэу иӀэщ фиорд Хорнафиордюр, абы и Ӏуфэм Ӏусщ къуапэм и нэхъу пэгъунэгъу дыдэ къалэ — Хёбн

ЩӀыӀэ зауэ лъэхъэнэм щыгъуэ къуапэм деж 1955 гъэм тращӀыхьауэ щтащ американэ зауэ базэ, сэлэту 200 тесхэу. Иджырей зэманым ар ящӀыжащ радиолокационнэ станциэ «Расиаурстобнюн». Къуапэм деж тетщ къаблэнэ.


Кординатхэр: 64°15′00″ с. ш. 15°13′00″ з. д. / 64.25° с. ш. 15.216667° з. д. (G)