Рашукъуауэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Рашукъуауэ
урбз. Рожкао
КӀыхьагъыр: 12 км
Псыхъуэм и инагъыр: 55, 3 км²
КъызхэкӀыр: Къауъказ Тхышхуэ
И пэр: Лабэшхуэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс, Краснодар край

Рашукъуауэ (урбз. Рожкао) — Урысейм хэт Къэрэшей-Шэрджэсым и щӀыпӀэм хэж псыщ Лабэшхуэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 12 хуэдиз мэхъур.