ПэнцӀывгъэша хэкӀыгъуэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ПэнцӀывгъэша хэкӀыгъуэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: ПэнцӀывгъэша
хэкӀыгъуэр
Латин цӀэр
Procellariiformes
Fürbringer, 1888


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174512
NCBI 30449

ПэнцӀывгъэша хэкӀыгъуэр (лат-бз. Procellariiformes) — къызэщӀеубыдэ зи теплъэкӀи, инагъкӀи ину зэщхьэщыкӀ хы къуалэбзу гупышхуэ.

Быдэу зэхэщӀыхьахэщ, цы Ӏув ятетщ; пӀащэхэм ч. 12-м нэс къашэч, нэхъ цӀыкӀухэм я хьэлъагъыр г. 42-м нос. ПхузэхэмыгъэкӀыу анэхэри хъухэри зэщхьщ, я гъуэлъхьэгъуэр зы джэдыкӀэщ. Я пэхэр инагъкӀэ курытщ, пэнцӀывыр къегъэшыхащ, пэзджынэхэм бжьэмий теплъэ яӀэщ.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ХэкӀыгъуэм и гъунэгъу дыдэу мэхъу вымпӀу хэкӀыгъуэри.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.