Пчыхьэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Пчыхьэ
урбз. Пшеха
Сурэт

Кординатхэр: 44°46′44″ с. ш. 39°48′44″ в. д. / 44.778889° с. ш. 39.812222° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 139 км
Псыхъуэм и инагъыр: 2090 км²
КъызхэкӀыр: Фыщт
И пэр: Щхьэгуащэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Краснодар край

Пчыхьэ (урбз. Пшеха) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Щхьэгуащэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм хэт Фыщт Ӏуащхьэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 139 хуэдиз мэхъур.