Псыхэуэпщагуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Псыхэуэпщагуэ
Псыхэуэпщагуэ

ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Псыхэуэбзагуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псыхэуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Псыхэуэпщагуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Псыхэуэпщагуэ
Латин цӀэр
Nycticorax nycticorax
Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    гъэпсом
    щӀымахуэр здырих


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174832
NCBI 8901
Nycticorax nycticorax

Псыхэуэпщагуэ (лат-бз. Nycticorax nycticorax) — псыхэуэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И щхьэщыгур, тхыцӀащхьэр фӀыцӀэ-щӀыху лыдщ. НатӀэр, нащхьэр, ныбэ щӀагъыр сырыхуфэщ. Дамэхэр, кӀэпкъыщхьэр, кӀэ кӀагуэр фӀыцӀэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Еуразиэм, Африкэм, Ипщэ Америкэм. Къаукъазым щымащӀэщ. Мэлъэтэж. Мэгъуалъхьэ гуп-гупурэ, псы, псыпцӀэлъэм — къэкӀыгъэ Ӏув лъагэ здэщыӀэхэм. Гуоурейщ, махуэкӀэ жьауэ щӀэсщ, жэщкӀэ мэщакӀуэ.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏусыр — хьэпщхупщ, хьэндыркъуакъуэ, шындырхъуо, дзыгъуэ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.